Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného objektu Zrkadliská,
ul. Kadnárova – Hečkova“, miestna časť Bratislava - Rača

 Petícia proti vydaniu územného rozhodnutia a následne aj stavebného povolenia na výstavbu „Polyfunkčného objektu Zrkadliská, ul. Kadnárova - Hečkova“ v mestskej časti Bratislava - Rača.


 Petícia za posúdenie negatívnych vplyvov prípadnej realizácie navrhovaného umiestnenia stavby „Polyfunkčného objektu Zrkadliská, ul. Kadnárova - Hečkova“ v mestskej časti Bratislava - Rača na životné prostredie.


Dolu podpísaní obyvatelia hl. mesta SR Bratislava (najmä mestskej časti Bratislava – Rača a/alebo vlastníci a/alebo nájomcovia bytov v dotknutej lokalite ulíc Kadnárova – Hečkova) rozhodne nesúhlasíme s realizáciou predmetnej stavby a žiadame od kompetentných orgánov

NEVYDAŤ

územné rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie na stavbu tzv. „Polyfunkčného objektu – Zrkadliská, ul. Kadnárova - Hečkova", okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. Rača, k. ú. Rača, parc. č.1606, 1509/2, 1628/2, 1629, 1619, 1607/3, k. ú. Rača (ďalej len “Stavba”) z nasledovných dôvodov:

 1. Lokalita Kadnárova – Hečkova je už v súčasnosti neprimerane zahustená existujúcimi resp. realizovanými stavbami, pričom v zmysle platného územného plánu hl. mesta SR Bratislava ide o tzv. stabilizované územie teda územie na ktorom je možno povoliť novú výstavbu iba v nevyhnutných prípadoch za účelom zvýšenia celkovej kvality územia. Tento stav dokumentuje aj posledná realizácia obytného komplexu „Rezidencia Strelková“. Bytový dom Rezidencia Strelkova predstavuje 6-podlažný nepodpivničený bytový dom (21 bytov) vo vnútro-blokovom priestore uličnej zástavby vymedzenom ulicami Kadnárova, Strelková a Hečkova s 9 krytými a 13 otvorenými parkovacími miestami (zdroj: http://www.strelkova.sk/). V bezprostrednej blízkosti lokality sú realizované ďalšie developerské projekty (Skanska – rezidenčný komplex Rača-Vineyards, realizácia výstavby bytového komplexu spoločnosťou Doprastav Development, a.s) zamerané na bytovú výstavbu, čím sa v exponovanej lokalite desaťnásobne zvýši zaľudnenie súvisiace so záťažou životného prostredia (produkcia odpadov a nárast koncentrácií automobilových emisií). Rezidenčný komplex Rača Vineyards ponúkne celkovo 177 bytových jednotiek doplnených o 7 nebytových priestorov v 5-tich bytových domoch terasovito osadených do okolitého územia, z ktorých dva budú mať päť nadzemných a jedno ustupujúce nadzemné podlažie a zvyšné tri objekty budú osempodlažné s jedným ustupujúcim podlažím (zdroj: http://www.skanskareality.sk).
 2. Realizácia navrhovanej stavby by svojim umiestnením medzi existujúce bytové domy zásadným spôsobom obmedzila vlastnícke práva v existujúcich stavbách hlavne:
  • výrazným zhoršením svetlotechnických podmienok v dotknutých bytoch,
  • znemožnením bezbariérového prístupu k domovým vchodom pre občanov s telesným postihnutím, čiastočne imobilných dôchodcov, osoby s detskými kočíkmi, hasičov, záchrannú službu, sťahovacie autá, autá vlastníkov a nájomcov v dotknutých domoch, čo by mohlo okrem iného spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia ich obyvateľov v prípade požiaru alebo potreby zásahu rýchlej zdravotníckej služby,
  • likvidáciou primeranej dostupnosti kontajnerových stojísk,
  • celkovým zhoršením kvality bývania z dôvodu občianskeho a automobilového zahustenia, čo bude mať negatívny dopad na stav životného prostredia v predmetnej lokalite.
 3. Realizácia navrhovanej stavby by svojim umiestnením medzi existujúce domy bola likvidačná pre jediné parkovisko
  s kapacitou cca 60 automobilov v lokalite, čím by sa ohrozili plochy zelene, ktoré sú už v súčasnosti čiastočne využívané na parkovanie v okolí domov. Vzhľadom na ďalší nárast počtu obyvateľov v lokalite, ktorý sa očakáva po dokončení výstavby domu „Rezidencia Strelková“, plánované parkovacie miesta v žiadnom prípade problém parkovania v lokalite nevyriešia, skôr naopak pri stúpajúcej tendencii automobilového zahusťovania bude kritická situácia s parkovaním narastať.
 4. Realizácia navrhovanej stavby by výrazne obmedzila právo obyvateľov Hečkovej ulice na zdravé životné prostredie tým, že ohrozí a výrazne obmedzí udržiavané plochy zelene v blízkosti obytného domu Hečkova 2-16 a Hečkova 18. Realizácia navrhovanej stavby by súčasne spustila proces postupnej likvidácie plôch zelene. Kritický dopad na budúce zásahy
  do úprav prírodnej bariéry plôch zelene je priamo závislý so zvyšovaním hlučnosti, prašnosti, exhalátom a saponátovým aerosolom, ktoré produkuje čerpacia stanice OMV v tesnej blízkosti obytnej zóny Hečkova 2-16. Obmedzenie práva
  na zdravé životné prostredie súvisí so zmenou mikroklimatických podmienok v okolí domov, najmä zvýšením miery prevádzky, prašnosti, hluku a znečistenia ovzdušia v okolí Hečkovej ul., (okrem iného aj v dôsledku zásobovania plánovaných obchodov v novostavbe) pričom prístupové, účelové cestné komunikácie do lokality sú
  v nezodpovedajúcom technickom stave.
 5. Realizácia navrhovanej stavby by zároveň v príčinnej súvislosti všetkých vyššie uvedených vplyvov a dôsledkov zásadným spôsobom znížila potenciálnu komerčnú hodnotu všetkých bytov v lokalite a neoprávnene tým znehodnotila doposiaľ vynaložené investície ich vlastníkov.
 6. Realizácia navrhovanej stavby by nepriniesla súčasným vlastníkom a obyvateľom bytov v lokalite pozitíva. Naopak by všetkých poškodila hlavne neoprávneným zásahom do ich ústavou garantovaného práva na ochranu vlastníctva a práva na zdravé životné prostredie, ochranu zdravia a života.
Súčasne požadujeme náležite posúdiť:
 1. Negatívny vplyv prípadnej realizácie navrhovanej stavby a jej prevádzky na na životné prostredie.
 2. Nesúlad umiestnenia navrhovanej stavby s územným plánom obce a/alebo zóny.
 3. Nesúlad navrhovanej stavby s právnymi predpismi upravujúcimi všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
 4. Nesúlad navrhovanej stavby s právnymi predpismi upravujúcimi hygienické, protipožiarne a dopravné podmienky
  pre výstavbu.
 5. Negatívny vplyv prípadnej realizácie navrhovanej stavby na umelecké dielo reprezentované sochou kozmonauta, ktorá predstavuje dominantu Hečkovej ul. a za ktorého zachovanie sa vyslovil aj zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie
  v SR.
 6. Či boli splnené všetky ostatné vecné a procesné podmienky navrhovanej stavby v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon a zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok).

Z vecného hľadiska navrhovaný „polyfunkčný objekt Zrkadliská“ je podľa nášho názoru v rozpore s minimálnymi požiadavkami na odstupy stavieb, požiadavkami na denné osvetlenie a preslnenie, požiadavkami na kapacitne vyhovujúce pripojenie k jestvujúcim účelovým komunikáciám ako aj požiadavkami na rozptylové a parkovacie plochy.


Petičný výbor:
Andrea Vargová, Ing., Hečkova 14, 831 51 Bratislava, vargova_andrea@zoznam.sk,
predsedkyňa petičného výboru poverená pre styk s orgánmi verejnej správy
Peter Dobrovolský, Mgr., Hečkova 6, 831 51 Bratislava, petodob@centrum.sk
Ivan Bella, Ing., Hečkova 18, 831 51 Bratislava, ivan.bella@zoznam.sk
Gabriela Krnáčová, Ing., Hečkova 2, 831 51 Bratislava, Gabriela.Krnacova@spp.sk
Michaela Bobovská, Ing., Hečkova 4, 831 51 Bratislava, michaela.bobovska@nczisk.sk
Eva Hrinková, Mgr., Hečkova 18, 831 51 Bratislava, law@hrinkova.sk
Roman Chotár, Ing., Hečkova 8, 831 51 Bratislava, rchotar@yahoo.com
Miroslav Bartánus, Mgr., Hečkova 10, 831 51 Bratislava, miroslav.bartanus@gmail.com